Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglsanghusene 

 

7. udgave – September 2014

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. oktober 2005 og tidligere på den ordinære generalforsamling den 24. september 2002, den ekstraordinære generalforsamling den 10. februar 2000, samt på de ordinære generalforsamlinger den 22/9 – 1992 og 12/9 – 1957. Første udgave vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22 februar 1957.

 

§ 1.
Foreningens navn er “Grundejerforeningen Fuglsanghusene”.

 

§ 2.
Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration ejerne af matrikelnumrene:

 

 • Matr. Nr. 5 py, Hjertebjergvej nr. 2
 • Matr. Nr. 5 pz, Hjertebjergvej nr. 4
 • Matr. Nr. 5 pæ, Hjertebjergvej nr. 6
 • Matr. Nr. 5 pø, Hjertebjergvej nr. 8
 • Matr. Nr. 5 qa, Hjertebjergvej nr. 10
 • Matr. Nr. 5 qb, Hjertebjergvej nr. 12
 • Matr. Nr. 5 qc, Hjertebjergvej nr. 14
 • Matr. Nr. 5 qd, Hjertebjergvej nr. 16
 • Matr. Nr. 5 qe, Rytsebækvej nr. 2
 • Matr. Nr. 5 qf, Rytsebækvej nr. 4
 • Matr. Nr. 5 qg, Rytsebækvej nr. 6
 • Matr. Nr. 5 qh, Rytsebækvej nr. 8
 • Matr. Nr. 5 qi, Rytsebækvej nr. 10
 • Matr. Nr. 5 qk, Rytsebækvej nr. 12
 • Matr. Nr. 5 ql, Rytsebækvej nr. 14
 • Matr. Nr. 5 qm, Rytsebækvej nr. 16
 • Matr. Nr. 5 qn, Rytsebækvej nr. 18
 • Matr. Nr. 5 qo, Rytsebækvej nr. 20
 • Matr. Nr. 5 qp, Rytsebækvej nr. 22
 • Matr. Nr. 5 qq, Rytsebækvej nr. 24
 • Matr. Nr. 5 qr, Rytsebækvej nr. 26
 • Matr.nr. 5 qs, Lerbækvej nr. 2
 • Matr.nr. 5 qt, Lerbækvej nr. 4
 • Matr.nr. 5 qu, Lerbækvej nr. 6
 • Matr.nr. 5 qv, Lerbækvej nr. 8
 • Matr.nr. 5 qx, Lerbækvej nr. 10
 • Matr.nr. 5 qy, Lerbækvej nr. 12
 • Matr.nr. 5 qz, Lerbækvej nr. 14
 • Matr.nr. 5 qæ, Lerbækvej nr. 16
 • Matr.nr. 5 qø, Lerbækvej nr. 18
 • Matr.nr. 5 ra, Lerbækvej nr. 20
 • Matr.nr. 5 rb, Askebyvej nr. 2
 • Matr.nr. 5 rc, Askebyvej nr. 4
 • Matr.nr. 5 rd, Askebyvej nr. 6
 • Matr.nr. 5 re, Askebyvej nr. 8
 • Matr.nr. 5 rf, Askebyvej nr. 10
 • Matr.nr. 5 rg, Askebyvej nr. 12
 • Matr.nr. 5 rh, Askebyvej nr. 14
 • Matr.nr. 5 ri, Askebyvej nr. 16
  af Virum by og sogn.

 

§ 3.
Stk. 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder at overvåge overholdelsen af de servitutter, som er pålagt ved deklaration lyst den 10.06.1955 samt af bestemmelser i eventuelle deklarationer pålagt efter krav af det offentlige, der angår ejendommenes benyttelse og bebyggelse, at sørge for fællesledningernes rensning, respektive vedligeholdelse, og at vedligeholde legeplads på matr. nr. 5 hy af Virum by og sogn.

 

Stk. 2. Det påhviler endvidere grundejerforeningen at varetage medlemmernes fællesinteresse med hensyn til det fælles centralvarmeanlæg, herunder drift, kontrol af varmeanlæg, vedligeholdelse, indkrævning af varmebidrag hos parcelejerne og udfærdigelse af varmeregnskab.

 

§ 4.
Stk. 1 Udgifterne til driften af det fælles centralvarmeanlæg, herunder drift, elektricitet, vand, overvågning, reparationer og varmeregnskaber, opgøres i et særligt varmeregnskab og fordeles mellem de enkelte parcelhusejere efter bestyrelsens beregning eventuelt i samråd med en varmeingeniør.

 

Stk. 2. Varmeåret løber fra 1. juni til 31. maj.

 

Stk. 3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at opkræve kvartalsmæssige á conto bidrag af en efter bestyrelsens skøn passende størrelse, herunder fastlæggelse af forfaldstidspunktet. Sidste rettidige indbetaling er den 30. i forfaldsmåneden. Slutbidraget betales inden 14 dage efter modtagen regning.

 

§ 5.
Til dækning af foreningens udgifter i øvrigt betales et kontingent, der fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder kvartalsvis.

 

§ 6.
Stk. 1. Til imødegåelse af udgifter til større vedligeholdelsesarbejder og fornyelser med videre af centralvarmeanlæg, fællesarealer samt efter generalforsamlingens beslutning til andre formål oprettes en sikringsfond. Fonden etableres ved at medlemmerne med lige store anparter indbetaler bidrag.

 

Stk. 2. Bidragene fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og forfalder kvartalsvis.

 

§ 7.
Har et medlem ikke senest en måned efter betalingsfristens udløb betalt skyldige beløb i henhold til §§ 4, 5 og 6, er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilførslen af varme, ligesom bestyrelsen har bemyndigelse til at indlede retslig inkasso med henblik på inddrivelse af beløbet. Genåbning af varmetilførslen kan først kræves, når den fulde restance inkl. alle omkostninger er indbetalt til foreningen eller dennes advokat.

 

§ 8.
Stk. 1. I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Alle á conto indbetalinger forbliver indestående i tilfælde af ejerskifte, og refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er foreningen uvedkommende.

 

Stk. 2. Et medlem kan ikke ved salget af sin ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning.

 

§ 9.
Stk. 1. Adgang til og stemmeret ved foreningens møder og generalforsamlinger har kun de medlemmer, der ugedagen før mødet eller generalforsamlingen ikke står i restance med kontingent, varmebidrag eller anden ydelse til foreningen.

 

Stk. 2. Kvittering kan af bestyrelsen forlanges forevist som adgangskort ved generalforsamlinger og møder.

 

Stk. 3. Ejeren eller ejerne af hvert matrikelnummer har i alt to stemmer.

 

§ 10.
Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.

 

Stk. 2. Senest den 15. august skal regnskabet, herunder varmeregnskabet, være afsluttet og afleveret til revisionen. Regnskabet skal i underskrevet stand tilbagesendes til kassereren senest den 1. september, og regnskaberne underskrives af den samlede bestyrelse forinden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

 

§ 11.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 2. Samtidig med indkaldelsen fremsendes de reviderede regnskaber til samtlige medlemmer.

 

 • Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Regnskaberne fremlægges til godkendelse
 • Valg i henhold til § 14
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent og bidrag til sikringsfond, jævnfør §§ 5 & 6
 • Eventuelt

 

§ 12.
Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed.

 

Stk. 2  Simpel majoritet blandt de fremmødte medlemmer i henhold til § 9 er afgørende i alle foreningens anliggender, hvorimod der til vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af samtlige medlemmer, dvs. mindst 52 stemmer. Opnår et forslag om vedtægtsændring ikke et sådant flertal, kan en ny generalforsamling, indkaldt inden en måned, vedtage forslaget med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

 

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet med skriftlig motivering til formanden senest den 1. august.

 

Stk. 4. Et mødeberettiget medlem kan give en stedfortræder skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen, forinden generalforsamlingen påbegyndes. En matrikel kan maksimalt medtage fuldmagter fra 2 andre matrikler.

 

§ 13.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det fornødent, eller når en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

 

Stk. 2. En sådan begæring skal indeholde motiveret forslag til dagsorden.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden én måned efter begæringens modtagelse at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

§ 14.
Stk. 1. Til at lede foreningens anliggender vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der selv udpeger en formand, en kasserer og en sekretær. Desuden vælges – for en etårig periode med mulighed for genvalg – en suppleant til bestyrelsen.

 

Stk. 2. Til medlem af bestyrelsen kan udover foreningens medlemmer vælges en grundejers ægtefælle, når og sålænge den pågældende grundejer meddeler ægtefællen skriftlig fuldmagt til at repræsentere grundejeren over for og i foreningen.

 

Stk. 3. Foruden bestyrelsen vælges af forsamlingen et medlem kaldet revisor. Revisoren reviderer regnskabet, før det fremlægges på generalforsamling.

 

Stk. 4. Efter tur afgår i de lige årstal 3 af bestyrelsens medlemmer, i de ulige årstal 2 medlemmer.
Revisoren og revisorsuppleanten afgår hvert år.

 

Stk. 5. Genvalg kan finde sted såvel for bestyrelsens, revisorens som revisorsuppleantens vedkommende.

 

Stk. 6. Alle valg foregår ved håndsoprækning, med mindre min. 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

 

§ 15.
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger eventuelt en næstformand, der træder i formandens sted under dennes fravær. Det påhviler sekretæren at udarbejde referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan bestyrelsen en gang årligt belønne sig selv med en fælles middag på restauration med ægtefæller eller samlevende. Bestyrelsen forudsættes og forventes at udvise mådehold i denne henseende.

 

Stk. 3. Til bestyrelsesmøder samt generalforsamling kan bestyrelsen indkøbe lettere forplejning.

 

§ 16.
Stk. 1 Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.  Ekstraordinære dispositioner skal i alle tilfælde forelægges og vedtages i den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2 Kassereren opkræver og modtager kontingent, varmebidrag og andre ydelser til foreningen og foretager med de nødvendige underskrifter de fornødne udbetalinger.

 

Stk. 3. Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen og revisionen til enhver tid kan kontrollere dette. Kassebeholdningen skal holdes afsondret og individualiseret og må ikke overstige kr. 3.000,00 i 2004-kroner. Resten indsættes på foreningens bankkonto.

 

Stk. 4. Til udarbejdelse af årsregnskab samt løbende assistance er bestyrelsen bemyndiget til at rekvirere revisorbistand fra statsaut. eller registreret revisor.

 

§ 17.
Stk. 1. Sekretæren skal på hvert bestyrelsesmøde, der afholdes så ofte, som det skønnes nødvendigt, og ligeledes ved alle generalforsamlinger og møder i mødereferater upartisk indføre alle de tagne beslutninger, lige som sekretæren er pligtig at tilføre mødereferaterne, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er mødt.

 

Stk. 2. Mødereferatet skal på det efterfølgende bestyrelsesmøde godkendes af de mødende bestyrelsesmedlemmer. For så vidt angår referat af generalforsamlingen, skal dette godkendes og underskrives af dirigenten, før det udsendes til alle medlemmerne.

 

Stk. 3. Referater af bestyrelsesmøder og referat af generalforsamlinger arkiveres i foreningens arkiv.

 

§ 18.
Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at renholde det ud for vedkommende medlems parcel liggende vej- og stiareal og vendepladser. Overholder et medlem ikke sine forpligtelser hertil, er foreningens bestyrelsen berettiget til at lade arbejdet udføre for vedkommende medlems regning. Dog skal vedkommende i hvert enkelt tilfælde være påmindet om rensningen, forinden den foretages for hans regning.

 

§ 19.
Grundejerforeningen kan ingensinde pålægge medlemmerne solidarisk ansvar for grundejerforeningens forpligtelser.

 

§ 20.
Stk. 1. Grundejerforeningens bestyrelse skal have adgang til kontrol og aflæsning af energimålere.
Det er grundejerens pligt at vedligeholde energimåleren efter leverandørens anvisninger.

 

Stk. 2. Alle medlemmer er på foranledning af grundejerforeningens bestyrelse forpligtet til at oplyse forbrug aflæst på energimåleren.

 

Stk. 3. I tilfælde, hvor grundejeren nægter bestyrelsen eller dennes repræsentant adgang til måleren, eller det af andre årsager ikke er muligt at få adgang til måleren, kan bestyrelsen fastsætte et skønnet forbrug med udgangspunkt i de seneste to års forbrug.